Mình chụp = cái máy cùi bắp , củ chuối nên nó ko được đẹp , và ko biết cách chụp nữa nên nó mở .
Nuốt vào và nhả ra theo góc 90độ chứ ko phải 180độ

http://farm5.staticflickr.com/4626/2...29d788af_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4769/3...308134f5_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4658/2...aa97ff86_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4678/3...ba0f9917_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4675/4...04a4d490_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4706/4...fbd7036b_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4671/3...d93ee91a_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4699/4...9ed8e72c_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4720/4...deb2f412_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4610/3...778112aa_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4768/3...99504aea_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4755/2...1d9b908d_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4694/2...4154d20a_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4755/2...8c7fe9c1_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4661/3...f911d4c1_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4656/2...5e19f893_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4754/2...764327be_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4750/2...40ab9341_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4617/2...1052301f_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4623/3...c3436593_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4742/3...4784a86c_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4625/3...b3da9764_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4610/2...097596da_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4720/2...6548ce86_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4659/2...82e33796_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4620/3...f2a5fe2d_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4618/3...52cd8a5e_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4715/4...8aa0fdd5_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4664/2...07459c91_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4750/4...0da73ca7_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4712/2...ed85ba1a_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4769/2...7a469936_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4767/2...5bc88728_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4763/2...8d899999_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4755/3...aff246b0_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4698/2...04fae251_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4770/2...b9e5055b_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4607/2...fd4a4696_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4625/3...b7b0df66_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4614/2...c2f5b964_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4748/2...56ae6c40_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4756/2...2ba9574a_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4621/3...eaf2bbcb_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4656/2...0541c21e_o.jpgNguồn: VN-ZOOM